Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene voorwaarden worden gehanteerd door UNPLUGGING en zijn onderdeel van alle juridische relaties tussen de Klant en UNPLUGGING, tenzij deze Algemene voorwaarden niet geldig zijn of beperkt geldig zijn door de geldende wetgeving, regelgeving of door een andere schriftelijke overeenkomst.

 

1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

In deze algemene voorwaarden worden de hierna omschreven begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 

a) Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

b) Bedenktermijn: de termijn waarin een beroep kan worden gedaan op het Herroepingsrecht.

c) Diensten: verzamelbegrip voor alle diensten die UNPLUGGING via het Platform in staat is te leveren aan de Klant, waaronder cursussen op het terrein van fitness, gezondheid, conditie en welzijn.

d) Herroepingsrecht: het recht van de Klant om de Overeenkomst binnen de Bedenktermijn te herroepen.

e) Klant: een natuurlijk persoon die één of meerdere Diensten afneemt.

f) Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en UNPLUGGING met betrekking tot de toegang en het gebruik van het Platform.

g) Platform: het interactieve videoplatform van UNPLUGGING dat onder andere te bereiken is via www.UNPLUGGING.nl en waarmee UNPLUGGING haar Diensten aanbiedt.

 

2. AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er andere voorwaarden op een aanbod van toepassing zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van UNPLUGGING zijn vrijblijvend en zijn een uitnodiging om Diensten van UNPLUGGING af te nemen. Het feit dat Diensten op een bepaald tijdstip worden aangeboden, betekent niet dat deze Diensten voor altijd zullen worden aangeboden. UNPLUGGING heeft het recht om het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Vergissingen en/of fouten in het aanbod binden UNPLUGGING niet en er is geen aansprakelijkheid op basis van deze vergissingen en/of fouten.

 

3. OVEREENKOMST, DIENSTEN

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant zich via het Platform heeft aangemeld door het aanmaken van een account en UNPLUGGING de aanmelding heeft bevestigd. De Klant dient minimaal achttien (18) jaar te zijn.

2. Bij de afname van een Dienst door de Klant komt steeds een afzonderlijke overeenkomst tussen de Klant en UNPLUGGING tot stand.

3. UNPLUGGING heeft het recht om derde partijen in te schakelen om de Overeenkomst uit te voeren en de Diensten te leveren.

 

4. HERROEPINGSRECHT

1. Bij elke Overeenkomst heeft de Klant recht op een Bedenktermijn van veertien (14) kalenderdagen, waarbinnen hij de Overeenkomst zonder reden kan herroepen. Er mag de Klant gevraagd worden naar de reden(en) van herroeping, maar de Klant is niet tot antwoorden verplicht.

2. De in artikel 4.1 genoemde Bedenktermijn bestaat uit veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.

3. Bij het gebruik van het Herroepingsrecht binnen de Bedenktermijn is de Klant UNPLUGGING een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door UNPLUGGING is nagekomen op het moment waarop het Herroepingsrecht is uitgevoerd, dit wordt vergeleken met de volledige waarde van de Overeenkomst. Het bedrag dat de Klant aan UNPLUGGING moet betalen, wordt berekend op basis van de totale prijs zoals die is vastgelegd in de Overeenkomst.

 

5. UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE KLANT

1. Als de Klant de Overeenkomst wenst te herroepen, brengt de Klant UNPLUGGING hiervan op de hoogte door middel van het modelformulier voor herroeping of schriftelijk op een andere concrete manier.

2. Als de Klant gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle eventueel aanvullende overeenkomsten ook herroepen.

 

6. PRIJS EN BETALING

1. De prijzen die worden vermeld op het Platform zijn in euro’s en inclusief de btw en eventueel andere heffingen die opgelegd zijn door de overheid.

2. Betaling door de Klant dient te gebeuren via iDEAL, PayPal of creditcard, voorafgaand aan de afname van een Dienst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

7. ACCOUNT EN VEILIGHEID

1. De Klant is verplicht bij het aanmaken van het account juiste en volledige informatie te verschaffen. Onjuiste informatie dient door de Klant direct te worden hersteld en onvolledige informatie dient door de Klant direct te worden aangevuld.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn account, waaronder de inloggegevens.

3. De Klant dient UNPLUGGING direct op de hoogte te stellen als er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn of haar klantaccount.

 

8. GEBRUIK VAN HET PLATFORM

1. Het is de Klant niet toegestaan het Platform zodanig te gebruiken dat het functioneren van het Platform in gevaar komt en/of de aangeboden informatie of de onderliggende software wordt aangetast.

2. Het is de Klant niet toegestaan het Platform anders dan voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden te gebruiken.

 

9. BESCHIKBAARHEID VAN HET PLATFORM

UNPLUGGING streeft ernaar het Platform zoveel mogelijk beschikbaar te hebben. Door onderhoud van het Platform kunnen delen van het Platform tijdelijk buiten gebruik zijn. Dit zal tot een minimum beperkt worden en op tijd aan de Klant worden medegedeeld, tenzij dit terecht niet kan worden geëist.

 

10. DERDE PARTIJEN

1. Via het Platform worden artikelen van derde partijen aangeboden. Indien de artikelen van deze derde partijen worden gekocht, kunnen andere voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

2. Voor het gebruik van het Platform en de afname van Diensten kan het zijn dat de software van de derde partijen vereist wordt. In dat geval kunnen afzonderlijke voorwaarden (van deze derde partijen) van toepassing zijn.

 

11. WIJZIGINGEN VAN DE OVEREENKOMST

1. UNPLUGGING heeft het recht om de Overeenkomst tussentijds te wijzigen.

2. Minimaal een maand voordat een voorgenomen wijziging van een of meerdere gedeelten van de Overeenkomst ingaan:

   a) stelt UNPLUGGING de Klant op de hoogte van de inhoud van de voorgenomen wijziging(en);

   b) biedt UNPLUGGING de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos op te zeggen.

 

12. OPSCHORTING EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR UNPLUGGING

UNPLUGGING heeft het recht om haar verplichtingen uit Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen of de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk opzeggen, als de Klant:

a) in strijd handelt met een gedeelte van deze Algemene voorwaarden;

b) incapabel is verklaard of onder bewind is gesteld;

c) een verzoek tot toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen heeft ingediend;

d) tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen is toegelaten;

e) een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft ingediend; of

f) failliet is verklaard.

 

13. OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST DOOR KLANT

1. De Overeenkomst kan worden beeïndigd door op te zeggen. Als de Klant de Overeenkomst niet één (1) maand voor de einddatum van de afgesproken duur van de Overeenkomst opzegt, wordt de Overeenkomst na de afgesproken duur automatisch voor onbepaalde tijd verlengd.

2. Als de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

3. De Overeenkomst kan naar keuze van de Klant worden opgezegd via de website van UNPLUGGING (www.UNPLUGGING.nl), per e-mail (info@UNPLUGGING.nl).

 

14. AANSPRAKELIJKHEID KLANT

1. De Klant is aansprakelijk voor schade van UNPLUGGING die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met een bepaling van deze Algemene voorwaarden.

2. De Klant is daarnaast aansprakelijk voor schade van UNPLUGGING die is ontstaan door opzet of roekeloos gedrag van de Klant.

3. Indien derden aanspraken doen op vergoeding van schade die geleden is doordat de Klant gebruik heeft gemaakt van het Platform en de Diensten van UNPLUGGING, stelt de Klant UNPLUGGING niet aansprakelijk.

 

 

15. AANSPRAKELIJKHEID UNPLUGGING

1. Deze Algemene voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van UNPLUGGING, die op grond van de wet niet kan worden beperkt of kan worden uitgesloten.

2. UNPLUGGING is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de Klant in strijd heeft gehandeld met één of meerdere gedeelten van deze Algemene voorwaarden.

3. UNPLUGGING is niet aansprakelijk voor indirecte schade, in welke vorm dan ook.

4. UNPLUGGING is niet aansprakelijk voor (schade door) artikelen van derde partijen die worden aangeboden via het Platform.

5. Indien de Klant via het Platform een artikel van een derde partij afneemt, waarvoor deze derde partij